FILTRÁCIA CELESTE PRO použitá pre ENVIROPROGRAM MESTO, ENVIROPROGRAM OBEC ED60


Disponuje atestami nielen v krajinách EÚ, ale aj mimo nej.
 

 

 

Cena za zariadenia plne dotovaná z projektu Celeste EUŽP - 0 EUR. 

Nízky mesačný paušál za filtračnú náplň                      dotovaný 50%      

                                         dalšie poplatky                               - 0 EUR  

 

             CELESTE paušál  s  dotáciou pre klienta  je dotovaný z projektu CELESTE EUŽP© .

 

 

     

 

 

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR

Kvalita pitnej vody dodávanej z verejného vodovodu môže byť na svojej ceste k spotrebiteľovi ovplyvňovaná kvalitou vodovodných rozvodov, kvalitou domových rozvodných systémov príp. výskytom porúch na rozvodnom potrubí.

Problémy s kvalitou pitnej vody je možné riešiť dodatočnou úpravou pitnej vody v mieste spotreby použitím rôznych zariadení zameraných na odstránenie konkrétneho znečistenia. V závislosti od charakteru znečisťujúcej látky v pitnej vode je však treba citlivo zvážiť vhodný typ filtračného zariadenia, ktorý so správnou obsluhou môže byť v niektorých prípadoch racionálnym riešením konkrétnych miestnych problémov s kvalitou vody.

Rovnako v oblastiach, kde nie je zabezpečené hromadné zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z verejného vodovodu a kde jestvujúce individuálne vodné zdroje nezaručujú požadovanú kvalitu vody, je možné na doúpravu vody použiť vhodné filtračné zariadenie.

 

doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik SR, v.r.