Doporučenie úradu verejného zdravotníctva SR

 

 

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR 

 

 

 

Kvalita pitnej vody dodávanej z verejného vodovodu môže byť na svojej ceste k spotrebiteľovi ovplyvňovaná kvalitou vodovodných rozvodov, kvalitou domových rozvodných systémov príp. výskytom porúch na rozvodnom potrubí.

 

Problémy s kvalitou pitnej vody je možné riešiť dodatočnou úpravou pitnej vody v mieste spotreby použitím rôznych zariadení zameraných na odstránenie konkrétneho znečistenia.

 

V závislosti od charakteru znečisťujúcej látky v pitnej vode je však treba citlivo zvážiť vhodný typ filtračného zariadenia, ktorý so správnou obsluhou môže byť v niektorých prípadoch racionálnym riešením konkrétnych miestnych problémov s kvalitou vody.

 

Rovnako v oblastiach, kde nie je zabezpečené hromadné zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z verejného vodovodu a kde jestvujúce individuálne vodné zdroje nezaručujú požadovanú kvalitu vody, je možné na doúpravu vody použiť vhodné filtračné zariadenie.

 

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik SR, v.r.

 

Príloha 1:Vek vodovodov v SR

 

Kvalita pitnej vody dodávanej z verejného vodovodu môže byť na svojej ceste k spotrebiteľovi ovplyvňovaná kvalitou vodovodných rozvodov, kvalitou domových rozvodných systémov príp. výskytom porúch na rozvodnom potrubí.