Enviro projekt Škola a MŠ © Pitný režim deti a mládeže.

Celeste SINCE 1994   je environmentálnou sieťou v SR zameranou na znižovanie PET odpadu   

 Cieľ projektu: Zvyšovanie pitného režimu čistou vodou -   klikni tu pre Video 1.časť     video 2.časť    

Jediným spôsobom ako  skutočne vychovávať a meniť je byť vzorom. Vzorom v slušnosti ,ľudskosti a ústretovosti.

Jediným spôsobom ako byť skutočný rodič je byť deťom vzorom. Existuje le málo skutočných rodičov. 

Jediným spôsobom ako byť pedagóg na ktorého dieťa nezabudne celý život, je byť  mu  vzorom.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 So vzrastajúcim trendom spotreby plastov sa zvyšuje absolútne množstvo ich odpadu.V súčasnoti sa kladie veľký dôraz na minimalizáciu dopadov odpadových plastov na životné prostredie. Projekt Celeste EUŽP pre zabezpečenie pitného režimu bez PET odpadu pôsobí na mikroenviroment - rodinu a samotného jednotlivca. 

 

 

V rámci enviro projektu prebieha v Základných a Materských školách projekt Celeste EUŽP©  spojený s kontrolou kvality vody u koncového užívateľa.

Kvalita pitnej vody dodávanej z verejného vodovodu je na svojej ceste k spotrebiteľovi ovplyvňovaná kvalitou vodovodných rozvodov /MZSR/.

 

 

Formou praktického enviro zážitku pre dieťa, žiaka   sa  rodičom odpovedá na otázku kvality vody z vodovodu a jej vhodnosti využitia pre pitný režim v súlade s UVZSR.  klikni tu pre: PITNÝ REŽIM - ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR     .  Informácie v projekte Celeste EUŽP© podporujú výchovnú a preventívnu činnosť v oblasti ochrany zdravia a zdravého životného štýlu detí a mládeže. Pôsobia edukačne na budúcu generáciu pri zvyšovaní pitného režimu a zároveň znižovaní PET odpadu z fliaš.

                              

Kontrola kvality vody zahŕňa detekciu a odber vody pre rozbor. Doplatok- 0€/ hradené z enviro projektu Celeste EUŽP©/.

Na základe rozboru vody /10 ukazovateľov/ je možné žiakovi školy zapojenej do projektu prideliť dotáciu Celeste EUŽP© pre pitný režim čistou vodou bez PET fliaš.

Vodu pre rozbor príde odobrať k nahláseným rodičom koordinátor projektu pre MŠ a školu z f.Celeste.

 

 

 

Projekt Celeste EUŽP©                                                                                                        
Ochrana projektu - UPOZORNENIE
Projekt CELESTE EUŽP© je chránený podľa: OZ § 11, ochrana dobrého mena  fyzickej, právnickej osoby, §250 ods1. V trestnoprávnej rovine  TZ § 373 ods. 2 v prípade ak niekto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť, spôsobiť mu inú vážnu ujmu, značnú škodu, nesie tresnoprávnu a finančnú zodpovednoť . Know-how a jeho použitie podlieha autorským právam © .  Použitie bez súhlasu Celeste je trestné.

 

 
 

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR                                                                                    

 Kvalita pitnej vody dodávanej z verejného vodovodu môže byť na svojej ceste k spotrebiteľovi ovplyvňovaná kvalitou vodovodných rozvodov, kvalitou domových rozvodných systémov prípadne výskytom porúch na rozvodnom potrubí.

 Problémy s kvalitou pitnej vody je možné riešiť dodatočnou úpravou pitnej vody v mieste spotreby použitím rôznych zariadení zameraných na odstránenie konkrétneho znečistenia. V závislosti od charakteru znečisťujúcej látky v pitnej vode je však treba citlivo zvážiť vhodný typ filtračného zariadenia, ktorý so správnou obsluhou môže byť v niektorých prípadoch racionálnym riešením konkrétnych miestnych problémov s kvalitou vody.

 Rovnako v oblastiach, kde nie je zabezpečené hromadné zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z verejného vodovodu a kde jestvujúce individuálne vodné zdroje nezaručujú požadovanú kvalitu vody, je možné na doúpravu vody použiť vhodné filtračné zariadenie.

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH  hlavný hygienik SR, v.r.

 

 

Čo by sme mali vedieť o pitnej vode?                                                                              

                                                                                                  

 

Čo je pitná voda?

Pitnú vodu, jej zdravotnú bezpečnosť a kvalitu definujú na Slovensku zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z. z., v ktorých je prebratá európska smernica Rady č. 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu.

Čo a ako sa kontroluje?

Kontrola kvality pitnej vody a jej zdravotnej bezpečnosti sa zisťuje analýzou 83 ukazovateľov kvality pitnej vody (úplný rozbor) uvedených v Prílohe 1 nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktoré reprezentujú fyzikálne, chemické, biologické, mikrobiologické a rádiologické vlastnosti vody.Pre pravidelnú kontrolu sa vykonáva minimálny rozbor v rozsahu 29 ukazovateľov kvality.

Vzorky pitnej vody sa odoberajú tak, aby rovnomerne reprezentovali kvalitu dodávanej pitnej vody vo verejnom vodovode v čase a priestore. Rozsah a početnosť odberov vzoriek pitnej vody závisí od počtu obyvateľov v zásobovanej oblasti alebo od objemu dodávanej vody, tak ako stanovuje Príloha 2 nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z.. 

Vo všeobecnosti sa hromadné zásobovanie pitnou vodou z verejných vodovodov považuje za najbezpečnejší spôsob

Bytové rozvody pitnej vody.

Za vnútorné rozvody budov, ktoré slúžia na dodávku pitnej vody, je plne zodpovedný majiteľ domu/bytu. Častokrát sa stáva, že prevádzkovatelia verejných vodovodov dodajú do domu/bytu kvalitnú zdravotne bezpečnú vodu a kvalita vody sa znehodnotí vo vnútorných rozvodoch. zdroj:/ ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR  /

 

 

 

Kresbičky od divákov enviro ukážky-žiakov a detí .

 

Maľovala najmenšia diváčka